Algemene voorwaarden - Stoereprint.nl

Algemene voorwaarden Stoereprint.nl

1.    Algemeen
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de (online) verkoop, levering en betaling van de producten van Stoereprint.nl.
1.2    Stoerprint.nl levert bedrukte rompers, shirts, stickers en tassen.
1.3    Stoereprint.nl is een handelsnaam van Tal Grafische Vormgeving en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 18088863.
1.4    Wanneer je als klant een bestelling  plaatst, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.     Totstandkoming van een overeenkomst/ plaatsen van de bestelling
2.1     Een overeenkomst  komt tot stand wanneer je na het plaatsen van een elektronische bestelling (Bestelformulier) een elektronische, bevestiging van Stoereprint.nl hebt ontvangen.
2.2     Deze overeenkomst is bindend.
2.3     Na ontvangst van je bestelling ontvang je per e-mail een bevestiging met daarin het overzicht van de bestelde artikelen en de totaalprijs inclusief verzendkosten en BTW. Je wordt dringend verzocht de bestelling goed te controleren,  alsmede het verzendadres. Voor fouten in het adres, in de bestellijst en/of in een  digitaal bestand dat door jou is aangeleverd, kan Stoereprint.nl  niet aansprakelijk worden gehouden.
2.4     Mocht je na 24 uur nog geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan contact op per e-mail info@stoereprint.nl

3.     Producten/ orders
3.1     Alle aangegeven prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. Prijsverhogingen zijn toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld een BTW tariefswijziging). Indien er een prijsverhoging plaatsvindt zult u als klant van Stoereprint.nl hier tijdig van hoogte worden gebracht.
3.2     De kleuren op de stalen en op foto’s kunnen afwijken, en zijn een benadering van het origineel.
3.3     Orders kunnen alleen worden veranderd of geannuleerd indien deze nog niet in productie genomen zijn.
3.4     Het kan voorkomen dat het door jouw bestelde artikel niet meer op voorraad is. Je ontvangt hier dan zo spoedig mogelijk per e-mail een bericht over. Je hebt dan het recht om de gehele bestelling kosteloos te annuleren. Indien de bestelling al betaald is zal het bedrag terug worden gestort op  je bank- of girorekening.

4.     Betalingen
4.1      Betalingen kunnen plaatsvinden via:
 1)     IDeal (via Mollie)
 2)     Contant bij afhalen
4.2      De bestelling wordt door Stoereprint.nl pas verzonden, dan wel meegegeven  nadat de betaling ontvangen is.

5.     Levering
5.1     De levering  van uw bestelling bij Stoereprint.nl zal doorgaans 5 werkdagen bedragen.
5.2      Indien de levertijd langer bedraagt dan 5 dagen word je hiervan op de hoogte gesteld. Wij zullen je dan een nieuwe levertijd voorstellen. Wanneer de levertijd niet gehaald wordt heb je het recht om de overeenkomst  te ontbinden.
5.3     Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.

6.     Verzenden/ ophalen
6.1     De producten worden verzonden via PostNL of DHL. De producten kunnen ook worden opgehaald.
6.2     Brievenbuspost bedraagt 4,50 euro, pakketpost 7,50 euro. Deze tarieven gelden alleen binnen Nederland.
6.3     Postpakketten worden standaard verzonden binnen vijf werkdagen nadat de bestelling betaald is. Let op: De bestelling wordt door Stoereprint.nl dus  pas verzonden nadat de betaling ontvangen is.
6.4.  Stoereprint.nl  is niet aansprakelijk voor schade of verlies tijdens of na transport.
6.5      Bij retourneren zijn de verzendkosten en verzendrisico van het terugsturen van de artikelen voor rekening van de klant.
6.6     Afhalen kan op afspraak bij Stoereprint.nl, Nieuwstraat 2E, 5142 EC Waalwijk

7.     Retourneren/ ruilen
7.1      Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen veertien dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met verkoper te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.
    LET OP! Dit is niet van toepassing op enige vorm van stickers, shirts of rompers die Stoereprint.nl speciaal voor u geproduceerd heeft (denk hierbij aan eigen ontwerp of gepersonaliseerd met naam).
7.2     Orders kunnen alleen worden veranderd of geannuleerd indien deze nog niet in productie genomen zijn.
7.3     Verkoper behoudt het recht om geretourneerde producten niet te ruilen of geld te crediteren indien:
    – shirts/rompers gedragen of gewassen zijn;
    – shirts/rompers niet meer voorzien zijn van de originele labels;
    – je een gebrek zelf hebt proberen te herstellen;
    – je de gebruiks- of wasinstructies niet hebt opgevolgd;
    – de shirts/rompers/stickers zijn gepersonaliseerd.
7.4     Reeds betaalde bestellingen zullen, bij ontbinding van de overeenkomst binnen 30 dagen terug gestort worden.
7.5     Op de geleverde zaken wordt twee maanden garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of wanneer de wet koper andere en/of aanvullende rechten en vorderingen toekent.  
7.6     Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan verkoper verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van verkoper zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
7.7     De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen zoals genoemd in 7.5 indien:
    a) de koper de zaken heeft verwaarloosd.
    b) de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens verkoper zijn verricht.
    c) bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
    d) de plakfolie of stickers niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is aangebracht dan wel onderhouden.
    e) de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
    f) de koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

8.     Ontbinding
8.1     Stoereprint.nl behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, indien:
    a. Koper enige op hem berustende verplichting jegens Stoereprint.nl niet, niet tijdig of niet juist nakomt.
    b. Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in- voorlopige- surseance van betaling verkeert.
    c. Op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd.
    d. De Koper krachtens rechtelijk vonnis handelsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.
    e. Koper failliet gaat of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.
    f. Koper overgaat tot staking of daartoe is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Stoereprint.nl heeft voldaan, heeft Stoereprint.nl het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van Stoereprint.nl terug te vorderen, hetzij enig bedrag door koper aan Stoereprint.nl verschuldigd, in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Stoereprint.nl het recht om van koper schadevergoeding te vorderen.

9.     Privacy
    Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om; we slaan alleen de gegevens op die je nog nodig gaat hebben om je bestelling af te ronden, en zullen deze nooit verkopen of aan anderen ter beschikking stellen. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

10.     Schade
10.1 Stoereprint.nl is niet verantwoordelijk voor opgelopen schade na het (verkeerd) toepassen van het product. Dan wel het (verkeerd) aanbrengen cq. (verkeerd) verwijderen van het product.
10.2 Tevens is Stoereprint.nl is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan, voor, tijdens of na het aanbrengen van de sticker dan wel schade aan het object waarop de sticker is/wordt aangebracht dan wel schade ontstaan tijdens het gebruik van de producten van Stoereprint.nl

11.     Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
    Op alle rechtsbetrekkingen tussen Stoereprint.nl en u is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk onderling opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn kunnen beide partijen een gerechtelijke procedure starten.

Stoereprint.nl
Nieuwstraat 2E
5142 EC Waalwijk
info@stoereprint.nl

KvK 18088863
BTW-nummer is NL001746493B98
Stoereprint.nl is een handelsnaam van Tal Grafische Vormgeving.